Iskolánkban a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások szervezésének az egész napos iskola biztosít keretet.

Néhány gondolat az egész napos iskoláról.

Mottónk: „A gyerekek akkor is tanulnak, ha egyszerűen csak jól érzik magukat.”

Az egész napos iskola – együttműködve az iskolán kívüli szervezetekkel, ellátásokkal, szülőkkel – egész nap, az oktatás hagyományos keretei mellett több, a tanulókat és a szüleiket célzó tevékenységnek is helyet ad.  Célja az oktatási eredmények javítása, az esélyek jobb kiegyenlítése. Legfontosabb jellemzők:

  • Személyre szabott pedagógia alkalmazása – Az iskola nemcsak a tudás átadásának, hanem a tanulás megszervezésének is a színhelye. Olyan műhely, amelyben a résztvevőknek egyéni tanulási céljaik és ezek megvalósítására szervezett programjuk van.
  • A kompetencia alapú megközelítés a jellemző, amely elfogadja a változó és sokféle szükségleteket és célokat.

Meghatározó elemek:

  • Az egész életen át folyó tanulás képességének és készségének kialakítása.
  • Személyre szabott oktatás, a tanulás ütemezése igazodik a diákhoz.
  • Különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációja.
  • Kisebb, gyakran heterogén csoportokban történő tanulás.

Alsó tagozatban a gyerekeknek olyan életrendet alakítunk ki, amelyben a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások váltják egymást, így biztosítva az egyenletes terhelést számukra. Első és második évfolyamban a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyba beépítettük a Fészer titka modulsorozatot, melynek során a gyerekek a storyline- kerettörténet-módszer segítségével megismerkedhetnek a népi kismesterségek alapjaival. Ezt folytatva harmadik és negyedik évfolyamon egy-egy, a pedagógus által választott népi kismesterségről bővíthetik tudásukat a tanulók, kézműves tevékenységbe ágyazva. A tanórán kívüli foglalkozások minden évfolyamon lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra is.

Tevékenységünk szervezeti kerete az 5-6. évfolyamon a tanulást segítő csoport, melynek pedagógus vezetője, összefogja, szervezi az osztály tanulóinak tevékenységeit, segíti, irányítja, ellenőrzi a napi tanulási tevékenységet. Munkáját szakos pedagógusok segítik, akik egyéni, kiscsoportos foglalkozásokon támogatják a tanulók képességeinek fejlesztését, tehetséggondozást, felzárkóztatást végeznek. A tanulási folyamat jellemzője, hogy a tanuló bevonására, a pozitívumaira épül. Legfontosabb tanulási tevékenységeink: a játék, a probléma megoldás, az ismeretforrásból tanulás, a konstruktív felfedezés.

Másik nagy terület a szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló tevékenységek. Tematikus programjaink közül a gyakorlati életre nevelés és a munkaiskola képviseli ezt a területet. A szabadidő hasznos eltöltését művészeti nevelési projektjeink, természettudományos és ökoiskola programjaink, hagyományrendszerünk tevékenységei és szabadidős programjai biztosítják. A mindennapos testnevelés mellett partnereink biztosítanak különféle lehetőségeket, mint a modern tánc, katonasuli, sakk. A zenei képzés terén a Kodály és a MEA zeneiskolák a partnereink.

A 7-8. évfolyamon a korábbi évfolyamok tanulást segítő csoportos tevékenységét felváltva, a hangsúly a továbbtanulást szolgáló egyéni, kiscsoportos foglalkozásokra terelődik. Itt fokozottan érvényesülnek az egyéni tanulási utak és célok. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden tanítványunkat kedvére való, számára perspektívát jelentő középiskolába segítsük, ahová biztos tudással érkezik majd meg.

A 326/2013. Kormányrendelet 17.§ (2) pontja szerint tervezett, rendszeres nem tanórai foglalkozások:

SZAKKÖRÖK

Mese szakkör, énekkar, rajz szakkör

TÖMEGSPORT

Időpontok: hétfő 8. óra  , kedd 7-8. óra

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS

Igénybevétel: Szakvéleménnyel

TEHETSÉGGONDOZÁS

Magyar (nyelvtan és irodalom), Matematika, Angol és Német idegen nyelv, Képzőművészet, Természettudományos, Komplex tehetséggondozó programok: – városi: Kincseink, – saját: Ismerd meg az öt elem titkát!, Gazdálkodás falun!, Láthatatlan világ.

Igénybevétel: Beválogatás alapján történő kiválasztással – a pedagógusok javaslata szerint

TANULÁST, ISKOLAI FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐFOGLALKOZÁS

Igénybevétel: Az egész napos iskola rendszerében 1-6. évfolyam osztályonként, 7-8. évfolyamonként

FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÓ, SPECIÁLIS ISMERETEKET ADÓ EGYÉNI VAGY CSOPORTOS, A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉT SZOLGÁLÓ CSOPORTOS, A TANULÓKKAL VALÓ TÖRŐDÉST ÉS GONDOSKODÁST BIZTOSÍTÓ EGYÉNI FOGLALKOZÁS

Az egész napos iskola rendszerében biztosított foglalkozások.

Igénybevétel: Az egész napos iskolát igénylő tanulók vehetnek részt a foglalkozásokon, a szülők, a pedagógusok igénye szerint az osztályfőnök javaslatára

AZ ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁBAN RÖGZÍTETT, A TANÍTÁSI ÓRÁK KERETÉBEN MEG NEM VALÓSÍTHATÓ OSZTÁLY- VAGY CSOPORTFOGLALKOZÁS

Hagyományőrző, Munkaiskola programok

Igénybevétel: Alkalmanként konkrét programokhoz kapcsolódóan, szülői-tanulói igényre, pedagógus javaslatára.

A mindennapos testedzés igénybevételének lehetősége

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére minden osztályban heti 5 órában testnevelés órát, hetente tömegsport foglalkozásokat tartanak  a  testnevelő tanárok. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (kosárlabda, modern tánc, sakk, katona suli) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre partnerszervezetek bevonásával.