Iskolánk helyi tanterve 2020-ban megújult a Nemzeti Alaptanterv (NAT) módosításával. A módosítás során megőriztük értékeinket, melyek mentén biztosítjuk diákjaink sokoldalú személyiségfejlesztését, harmonikus lelki, testi, értelmi fejlődését.  

Helyi tantervünk alapja a NAT2020 alkalmazáshoz készült Kerettanterv, melynek intézményi adaptációja kiemelten kezeli az alapkompetenciák (anyanyelv-matematika), idegen nyelvi kompetenciák és a digitális írástudás fejlesztését.

Sajátosságunk az emelt óraszámú természettudományos képzés, mely komplex, magasabb óraszámú, gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszerrel, tehetséggondozó programokkal támogatott lehetőséget kínál.

Tantárgyi rendszerünk egyedi elemei, a szabadon tervezhető órakeret felhasználásával:

1-4. évfolyamon:

– Magyar nyelv tantárgyból biztosított többletórák a harmadik és negyedik évfolyamon a biztos anyanyelvi kompetenciákért.

– Angol és német nyelv tanulásának lehetősége a kötelező nyelvoktatást megelőző (2. és 3.) évfolyamokon.

– Technika és tervezés tantárgy tanóráinak kiegészítése az első és második évfolyamon, melynek tartalma kézműves (népi kismesterségek alapjainak elsajátítása – képlékeny anyagok alakítása, textiltechnikák, bőrművesség) és iskolakerti tevékenységek, melyek támogatják természeti környezetünk megismerését, a környezet- és egészségtudatos magatartás elsajátítását. Mindehhez a Rózsavölgyi Gyermekkertben felszerelt műhelyek, iskolakerti területek állnak a tanulók rendelkezésére.

Környezetismeret tantárgy óraszámának emelése a negyedik évfolyamon, mely az emelt óraszámú természettudományos képzés alapozását támogatja.

Az 5-8. évfolyamon:

– Emelt óraszámú természettudományos képzés, a természettudományos tantárgyak tanulásán túl, a szabad órakeret felhasználásával kialakított egyik eleme a Természettudományi gyakorlat tantárgy az 5-8. évfolyamon heti 1 órában, mely a felfedeztető tanulás alkalmazásával gyakorlati tevékenységet biztosít az elméleti ismeretek megértéséhez, alkalmazásához. Másik eleme a Technika és tervezés tantárgy Kertészeti technológiák modulja az 5-8. évfolyamon, mely aktív tanulási folyamat, a természetben tanulás lehetőségén túl teret ad, olyan, a jövő munkavállalóinak nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztéséhez, mint a csapatban dolgozás, a kritikus gondolkodás, a döntéshozatal, a felelősségvállalás.

– Hon- és népismeret tantárgy a 6. évfolyamon, hozzájárul a népi kultúra hagyományait, gyökereit ismerő, értékeit őrző, hazaszerető ifjak neveléséhez. Fontos eleme a helytörténet, helyi gazdálkodás, mely a szülőföldhöz kötődést erősíti.

– Pénzügyi kultúra a 7. évfolyamon, mely a korunkban alapkészségnek számító pénzügyi kultúrát közvetíti, hozzájárul a fogyasztói tudatosság elmélyítéséhez.

– Magyar nyelv  és Matematika tantárgyak óraszámát a 8. évfolyamon megemeltük, hogy ezzel is segítsük tanulóink felkészülését a középiskolai tanulmányokra.